Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Aktuální informace k uzavření škol

Vážené kolegyně, kolegové, rodiče a žáci,  

na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 a na základě porady vedení školy Vám chci sdělit organizační pokyny pro následující období.  

1. Od středy 14. 10. 2020 přechází celá škola (teorie i praxe) na distanční formu výuky. Připomínám, že základním rozvrhem pro výuku nadále zůstává rozvrh hodin platný od 1. 9. 2020.  

2. Žáci 4. ročníků (M4A a M4B) ukončí dnešním dnem svoji odbornou praxi a od středy 14. 10. nastupují na distanční formu vzdělávání dle rozvrhu. Za zbývající dny odborné praxe nebude vedením školy požadována náhrada.

3. Termín pro odevzdání zadání maturitních projektů do 30. 10. platí – elektronickou formou. Po návratu do školy žáci odevzdají zadání se svým podpisem.

4. Činnost domova mládeže je ke 14. 10. pozastavena. Žáci byli informováni o tom, že si do konce tohoto týdne musí vyzvednout všechny své věci, aby mohla proběhnout dezinfekce prostor. Pro vyzvednutí je stanoven termín do 16. 10. vždy mezi 9 - 17 hodinou. V krajním případě lze termín dohodnout s vedoucí DM Jindriškou Nohavicovou. Platba za domov mládeže bude krácena a přepočítána dle skutečných noclehů, které ubytovaný využil.

5. Nabídka možnosti práce žáků na PC umístěných na DM tímto odpadá a není možná vzhledem k zastavení činnosti školy.

6. Škola bude pro nutné případy přístupná denně od 7:30 - 15 hodin. Vstup do školy pouze v roušce a maximálně ve dvojici. Pro vyřízení záležitostí na sekretariátě školy používejte primárně telefonický a elektronický kontakt (vydávání potvrzení o studiu, dotazy apod.) - email mrejdova@isscopvm.cz, tel. 608 465 179.

7. V období od 26. - 30. 10. 2020 mají žáci podzimní prázdniny.

8. Školní jídelna činnost nepřerušila, primárně však bude zabezpečovat stravování pro zaměstnance.

9. Všechny další formy vzdělávání ve škole se buď pozastavují nebo přecházejí na distanční formu studia (jazyková škola, svářečská škola, profesní kvalifikace).

10. Rodiče inkludovaných žáků chci ubezpečit, že i při distanční výuce se škola bude snažit požadavky na výuku těchto žáků zohlednit.

Prosím žáky o důslednost a svědomitost při distančním studiu. Škola má v těchto případech dle zákona povinnost přejít na tuto formu výuky a žák má povinnost se touto formou vzdělávat (od 12. 10. upraveno i školním řádem). Aktivita vaší práce se vyhodnocuje vždy v období jednoho týdne a posoudit Vaše omluvy má Váš třídní učitel. obracejte se, prosím, primárně na něj, pokud existují objektivní důvody, které brání plnit zadané úkoly a činnosti, vyplývající z distanční výuky.  

Své kolegy prosím o určitou míru tolerance a respektování individuálních podmínek, které musí řešit žáci při domácí přípravě a činnostech, spojených s distanční formou výuky. Je nutné dodržet základní obsahovou náplň ŠVP, především s důrazem na předměty, které jsou obsahem maturitních a závěrečných zkoušek.  

Využijme společně maximální míru motivace tak, abychom žáky udrželi v systému vzdělávání a umožnili jim přirozeně přejít zpět na prezenční formu studia.  

Nadále sledujte dění prostřednictvím médií a našeho vnitřního systému Edupage.  

Se srdečným pozdravem  

Mgr. Petr Pavlůsek