Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČO: 00851574, je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.
V rámci zajišťování svých činností provádí Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole,
 2. zajištění středního vzdělávání,
 3. zajištění odborného výcviku, odborné praxe,
 4. jazykové vzdělávání,
 5. svářečská škola,
 6. další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 7. evidence úrazů,
 8. organizace zájezdů, sportovních pobytových kurzů, exkurzí atd.,
 9. vydávání školních průkazu (ISIC),
 10. česné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění,
 11. vzdělávací program ERASMUS+, Leonardo da Vinci, apod.,
 12. poskytování poradenských služeb,
 13. ubytování žáků školy v domově mládeže,
 14. ubytování cizích osob za úplatu,
 15. zajištění školního stravování,
 16. evidence čtenářů školní knihovny,
 17. výběrová řízení na zaměstnance,
 18. pracovněprávní a mzdová agenda,
 19. evidence uchazečů o zaměstnání,
 20. poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 21. sledování nepřítomnosti žáků ve škole z důvodu prokázání nároku na školní stravování (stravování za cenu pro žáky),
 22. ochrana majetku, života a zdraví osob prostřednictvím kamerového systému se záznamem, prezentace příspěvkové organizace prostřednictvím zveřejnění pořízených zvukových a obrazových záznamů osob,
 23. zveřejnění pracovních kontaktních údajů zaměstnanců školy (pedagogických pracovníků a vedení školy) na webových stránkách školy,
 24. programy, projekty, žádosti o dotace,
 25. vedení účetnictví příspěvkové organizace,
 26. smlouvy a objednávky služeb,
 27. evidence majetku v aplikaci FaMa+,
 28. evidence BOZP a PO,
 29. vedení spisové služby v aplikace GEOVAP,
 30. vyřizování stížností, podnětů a oznámení,
 31. zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek,
 32. kontrola sítě a internetového provozu,
 33. výkon práv subjektu údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým byla jmenována: Monika Rejdová, DiS.

Telefon: 734 418 166
Email: