Školní vzdělávací programy

Specifikace všech školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty/ŠVP.

V rámci projektového vyučování se žáci seznamují se stavem životního prostředí a řeší problémy spojené s jeho znečišťováním. Seznamují se s nutností zavádět ekologická hlediska do výroby.

Čtyřletý maturitní obor

Chemik operátor 28-42-L/01

Vzdělávací program - chemik operátor 28-42-L/01

V rámci prvního ročníku jsou žáci seznamováni se základními chemickými operacemi, které souvisí s používáním, úpravou a fyzikálními vlastnostmi látek, formou vhodnou pro všechny obory vyučované na ISŠ - COP. Žáci získávají pracovní dovednosti a návyky se zvýšeným důrazem na propojení s teoretickými znalostmi. Osvojují si a procvičují základní technologické postupy při přečišťování látek, operace spojené s chemismem výroby jednoduchých anorganických a organických sloučenin a jejich analýzou. Naučí se sestavovat chemické aparatury a zvládnout jednoduchou měřicí regulační techniku. Osvojí si základní metody kvalitativní a kvantitativní analýzy. Aplikují své znalosti a dovednosti při řešení komplexních analýz a zpracování závěrečných projektů. Na maturitu je možno navázat dalším studiem na VOŠ nebo univerzitách s různým chemickým zaměřím. Žáci naleznou uplatnění ve všech provozních a kontrolních laboratořích se zaměřením na chemickou výrobu a kvalitu výrobků.

V rámci projektového vyučování se žáci seznamují se stavem životního prostředí a řeší problémy spojené s jeho znečišťováním. Seznamují se s nutností zavádět ekologická hlediska do výroby a šetřit surovinami a energiemi, minimalizovat a ekologizovat likvidace a recyklace odpadů. Za tuto činnost škola získala titul Ekoškola roku 2004. Žáci v rámci projektů absolvovali několik stáží a exkurzí v ČR a v zemích EU (Španělsko, Finsko, Slovensko). žáci jsou zapojení v rámci programu GLOBE do celosvětového projektu, pozorují vývoj počasí, měří kvalitu ovzduší a vody, zkoumají druhy lesních porostů, půdní vlastnosti. Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA. Zpracované výsledky slouží vědcům a žákům po celém světě k dalšímu využití. V roce 2009 byla ISŠ - COP zařazena v celosvětovém měřítku mezi výjimečně aktivní školy s celkovým počtem měření více než 20 000.

Po ukončení třetího ročníku mohou žáci konat závěrečnou zkoušku k získání výučního listu odpovídajícího 3letého oboru.


Tříletý učební obor

Chemik 28-52-H/01

Po ukončení přípravy v oboru Chemik a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent nachází uplatnění při výkonu povolání v chemickém průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického zaměření a v různých typech laboratoří. Umí se správně orientovat v principech prováděných technologických operací, má vytvořeny předpoklady k tomu, aby po příslušné praxi byl schopen se samostatně orientovat ve funkčních technologických schématech, samostatně obsluhovat chemicko-technologická zařízení a aparatury a aby rozpoznal variability technologických procesů, současně je vybaven znalostmi, vědomostmi a dovednostmi pro práci v chemické laboratoři, umí sestavit jednoduché laboratorní aparatury, provádí odběr vzorků a jejich laboratorní rozbory, průběžně je vyhodnocuje za účelem kontroly příslušných technologických úseků chemické výroby, při práci využívá nabyté zručnosti a přesně dodržuje laboratorní reglement.

Uplatní se v povoláních chemik, chemik-laborant, obsluha technologických zařízení, gumař, plastikář a dalších. Náplň ŠVP je zároveň základem pro další vzdělávání absolventa a zvyšování kvalifikace.

Videopředstavení chemických oborů