Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Školní vzdělávací programy

Specifikace všech školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty/ŠVP.

V rámci projektového vyučování se žáci seznamují se stavem životního prostředí a řeší problémy spojené s jeho znečišťováním. Seznamují se s nutností zavádět ekologická hlediska do výroby.

Čtyřletý maturitní obor

Chemik operátor 28-42-L/01

Vzdělávací program - chemik operátor 28-42-L/01

V rámci prvního ročníku jsou žáci seznamováni se základními chemickými operacemi, které souvisí s používáním, úpravou a fyzikálními vlastnostmi látek, formou vhodnou pro všechny obory vyučované na ISŠ - COP. Žáci získávají pracovní dovednosti a návyky se zvýšeným důrazem na propojení s teoretickými znalostmi. Osvojují si a procvičují základní technologické postupy při přečišťování látek, operace spojené s chemismem výroby jednoduchých anorganických a organických sloučenin a jejich analýzou. Naučí se sestavovat chemické aparatury a zvládnout jednoduchou měřicí regulační techniku. Osvojí si základní metody kvalitativní a kvantitativní analýzy. Aplikují své znalosti a dovednosti při řešení komplexních analýz a zpracování závěrečných projektů. Na maturitu je možno navázat dalším studiem na VOŠ nebo univerzitách s různým chemickým zaměřím. Žáci naleznou uplatnění ve všech provozních a kontrolních laboratořích se zaměřením na chemickou výrobu a kvalitu výrobků.

V rámci projektového vyučování se žáci seznamují se stavem životního prostředí a řeší problémy spojené s jeho znečišťováním. Seznamují se s nutností zavádět ekologická hlediska do výroby a šetřit surovinami a energiemi, minimalizovat a ekologizovat likvidace a recyklace odpadů. Za tuto činnost škola získala titul Ekoškola roku 2004. Žáci v rámci projektů absolvovali několik stáží a exkurzí v ČR a v zemích EU (Španělsko, Finsko, Slovensko). žáci jsou zapojení v rámci programu GLOBE do celosvětového projektu, pozorují vývoj počasí, měří kvalitu ovzduší a vody, zkoumají druhy lesních porostů, půdní vlastnosti. Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA. Zpracované výsledky slouží vědcům a žákům po celém světě k dalšímu využití. V roce 2009 byla ISŠ - COP zařazena v celosvětovém měřítku mezi výjimečně aktivní školy s celkovým počtem měření více než 20 000.

Po ukončení třetího ročníku mohou žáci konat závěrečnou zkoušku k získání výučního listu odpovídajícího 3letého oboru.


Tříletý učební obor

Chemik 28-52-H/01

Po ukončení přípravy v oboru Chemik a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent nachází uplatnění při výkonu povolání v chemickém průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického zaměření a v různých typech laboratoří. Umí se správně orientovat v principech prováděných technologických operací, má vytvořeny předpoklady k tomu, aby po příslušné praxi byl schopen se samostatně orientovat ve funkčních technologických schématech, samostatně obsluhovat chemicko-technologická zařízení a aparatury a aby rozpoznal variability technologických procesů, současně je vybaven znalostmi, vědomostmi a dovednostmi pro práci v chemické laboratoři, umí sestavit jednoduché laboratorní aparatury, provádí odběr vzorků a jejich laboratorní rozbory, průběžně je vyhodnocuje za účelem kontroly příslušných technologických úseků chemické výroby, při práci využívá nabyté zručnosti a přesně dodržuje laboratorní reglement.

Uplatní se v povoláních chemik, chemik-laborant, obsluha technologických zařízení, gumař, plastikář a dalších. Náplň ŠVP je zároveň základem pro další vzdělávání absolventa a zvyšování kvalifikace.

Videopředstavení chemických oborů