Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) se komponenta soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Globálním cílem komponenty je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP).

Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

V roce 2023 budou školám poskytnuty finanční prostředky na dva účely:

  • a) na pokročilé digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí,
  • b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

V rámci účelu na pokročilé digitální učební pomůcky budou podpořeny střední školy a konzervatoře, a dále základní školy a gymnázia, které nebyly podpořeny v roce 2022. V roce 2023 již nebudou podpořeny mateřské školy. Způsob stanovení výše finančních prostředků zůstává stejný jako v roce 2022, tzn. výše finančních prostředků se stanoví jako součin normativu 1 000 Kč na žáka a počtu žáků (v denní formě vzdělávání) z vykázaného stavu ke dni 30. 9. 2022.

V rámci účelu prevence digitální propasti budou podpořeny základní školy, střední školy a konzervatoře. Výše finančních prostředků se stanoví jako součin normativu na školu 4 100 Kč a koeficientu K zohledňujícího socio-ekonomické prostředí školy a výši poskytnutých finančních prostředků na prevenci digitální propasti v roce 2022.Národní plán obnovy Financováno evropskou unií