Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území zlínského kraje

Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Cíle projektu: 
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce. 

Cílem projektové části Polytechnika je propojit polytechnické vzdělávací aktivity středních škol se základními a mateřskými školami, realizovat volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ, realizovat programy vzájemného učení, zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve vztahu k polytechnickému vzdělávání, vytvořit pracovní skupiny pedagogů ZŠ a SŠ sloužících k předávání zkušeností, dobrých praxí, metodik a realizovat pravidelně metodické kabinety. 

Příjemce: Zlínský kraj 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí 
Rozpočet partnera:    2.993 751,00 Kč 
Období realizace partnera:    1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 
Aktivity partnera ISŠ-COP s JŠ s právem SJZ: 

- sdílení dílen pro žáky ZŠ (moduly elektro, strojní, chemický a cukrářsko-pekařský) 
- volnočasové aktivity pro žáky ZŠ 
- volnočasové aktivity pro žáky SŠ 
- vzdělávání studentů gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí 
- aktivity pro děti v MŠ Poličná 

Při realizaci aktivit bude škola spolupracovat s pěti ZŠ, jednou MŠ a s gymnáziem. 

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území zlínského kraje