Pokyny k přijímacím zkouškám dne 8. 6. 2020

Přijímací zkoušky a přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 jsou upraveny dle:

• zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020,

• vyhláška č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Důležité informace dle výše uvedených předpisů:

• Jednotná přijímací zkouška (JPZ) do 4letých maturitních oborů a nástavbového studia se koná v jediném řádném termínu - 8. června 2020.

• Prodloužení času JPZ: CJL o 10 minut (celkem 70 minut), MAT o 15 minut (celkem 85 minut).

• Zveřejnění výsledků do 8 kalendářních dnů po termínu konání JPZ – do 16. června 2020.

• Odevzdání zápisového lístku do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků – do 23. června 2020.

• Nepřijatí uchazeči z důvodu kapacity daného oboru mají možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí (přijetí na uvolněná místa), není možné podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

• Ze závažných důvodů se může uchazeč o studium omluvit z účasti na přijímací zkoušce. Tuto omluvu musí do 3 dnů doručit písemně řediteli školy. Náhradní termín PZ je v tomto případě stanoven na 23. června 2020. Výsledky z náhradního termínu PZ budou zveřejněny 27. června 2020, odevzdání zápisového lístku v tomto případě nejpozději do 3. července 2020.

Hygienická opatření a ochrana zdraví:

• Uchazečům, kteří jsou v rizikové skupině, je umožněno dostavit se do budovy školy o 30 minut dříve.

• Při vstupu do školy je nutné odevzdat vyplněné Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (přiloženo).

• Do školy je umožněno vstoupit pouze uchazeči, nikoli jeho doprovodu.

• Uchazeči musí dodržovat stanovená hygienická opatření – zakrytí úst a nosu ve společných prostorách, desinfekce rukou, patřičné rozestupy – 2 metry (podrobnější pokyny jsou k nahlédnutí na vrátnici školy a zveřejněny na našich webových stránkách).

• Uchazeči musí být vybaveni min. 2 rouškami a sáčkem na jejich uložení.Přiložené dokumenty