Integrovaná střední škola - Valašské Meziříčí


Rychlé odkazy: Mapa stránek Facebook Novinky RSS Textová verze stránky

English Deutsch Stránky v češtině
Aktuálně: Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019
 

Řeznická soutěž - 04.2012

Polsko, Řešov - soutěž (05.2011)

Více fotek najdete v fotogalerii.

IKAP

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Cílem projektové části Polytechnika je propojit polytechnické vzdělávací aktivity středních škol se základními a mateřskými školami, realizovat volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ, realizovat programy vzájemného učení, zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve vztahu k polytechnickému vzdělávání, vytvořit pracovní skupiny pedagogů ZŠ a SŠ sloužících k předávání zkušeností, dobrých praxí, metodik a realizovat pravidelně metodické kabinety.

Příjemce:                                         Zlínský kraj

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Rozpočet partnera:                                      2.993 751,00 Kč

Období realizace partnera:                        1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Aktivity partnera ISŠ-COP s JŠ  s právem SJZ:

-          sdílení dílen pro žáky ZŠ (moduly elektro, strojní, chemický a cukrářsko-pekařský)

-          volnočasové aktivity pro žáky ZŠ

-          volnočasové aktivity pro žáky SŠ

-          vzdělávání studentů gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

-          aktivity pro děti v MŠ Poličná

 

Při realizaci aktivit bude škola spolupracovat s pěti ZŠ, jednou MŠ a s gymnáziem. 

Soubor ke stažení: IKAP

Informace o souboru: Velikost 219 kB | Aktualizováno 23/05/18 | Typ souboru Adobe AcroRead (PDF)

TIP Project

Projekt Erasmus+ TIP Project (The Teaching Improvement Partnership Project)

Výpis z projektové žádosti

Trvání projektu: 01/10/2016 – 30/09/2018 (24 měsíců)

Celkový rozpočet projektu: 126 660 Eur

Z toho rozpočet ISŠ – COP Valašské Meziříčí: 23 900 Eur

Zaměření projektu

Tématem projektu zvyšování klíčových kompetencí žáků ve středním odborném studiu, zejména kompetence k zaměstnanosti. Projekt je zaměřen na výměnu informací, zkušeností a prezentaci příkladů dobré praxe při výuce odborných předmětů. Cílem je zvýšení kompetencí pedagogů tak, aby dokázali při výuce propojit teoretické informace s reálným světem práce, aby dokázali pracovat s informacemi o situaci na trhu práce a předávat je žákům. Učitelé tak budou moci ovlivnit pozitivně další vzdělávací nebo pracovní dráhu žáků a udržet je ve sféře přírodovědných, technických a dalších odborných oblastí, tak aby na trhu práce už dále nedocházelo k nedostatku pracovních sil v těchto oblastech. Důraz přitom bude kladem na spolupráci se zaměstnavateli a tzv. work-based learning (u nás výkon odborné praxe u zaměstnavatele).

Projekt zahrne i témata jako podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvyšování atraktivity technických oborů pro dívky, podpora žáků ze znevýhodněného prostředí.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou pedagožky a pedagogové v odborném vzdělávání.

web projektu: www.tipproject.eu

Metrologie pro technické obory

Loga

 • Cílem předloženého projektu je dovybavení učeben metrologie, chemie, dělení materiálu, měření elektro a učebny CAM, o zařízení a technologie, které žákům umožní zkvalitnit vzdělávání, zejména pak její praktickou výuku. Žákům školy bude pořízena moderní technologie běžně využívaná v praxi u okolních společností, která přispěje k snadnější adaptaci ve výrobě a na trhu práce.

  Projekt ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory je spolufinancován Evropskou unií ve výši 9 875 229,11 Kč.

Inovace technologií praxe

ISŠ - COP Valašské Meziříčí - Inovace technologií praxe

Logo ROPČíslo operačního programu CZ.1.12
Název operačního programu ROP NUTS II Střední Morava
Číslo prioritní osy 12.2
Název prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Číslo oblasti podpory 12.2.2
Název oblasti podpory Rozvoj měst

Cíl a obsah projektu
Realizací tohoto projektu dojde k inovaci stávajících odborných učeben pro výuku žáků v praktickém vyučování a vybavení, která je srovnatelná s úrovní vybavení u sociálních partnerů regionu. Škola zachytí rychlý růst rozvoje nejnovějších technologií a trendů ve výrobní praxi. Inovací přispějeme k plynulejšímu přechodu žáků ze školních pracovišť do reálného života ve výrobě.
Datum trvání projektu: 1. 1. 2013 - 14. 8. 2015

Centra přírodovědného a technického vzdělávání

Informace o projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji


Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0010
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Zkrácený název: Centra vzdělávání
Zahájení projektu: 1. 9. 2013
Předpokládané ukončení projektu: 30. 6. 2015

Obsah projektu:
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ.
Cíl projektu:
V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoře, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace, technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, žáci budou získávat znalosti a praktické zkušenosti při vzájemné spolupráci škol.
Pozice v projektu:
Partner projektu:
Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Spolupracující ZŠ: ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí
ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí
ZŠ Poličná
ZŠ Lešná
OPVK

 

 

 

 

 

 

Soubor ke stažení: Evaluační zpráva - Centra přírodovědného a technického vzdělávání

Informace o souboru: Velikost 1523 kB | Aktualizováno 12/06/15 | Typ souboru Adobe AcroRead (PDF)

Projekt UNIV 3

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.
Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.
Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:
1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
3. modernizovat proces akreditací
4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

logo

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a
na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

 

 

 

 

 

 


Moderní trendy ve strojírenství

Informace o projektu Moderní trendy ve strojírenství

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.3
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Nabídka dalšího vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/04.0003

Cíle projektu

 • rozšíření nabídky vzdělávání pro účastníky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji
 • vytvoření uceleného komplexu celoživotního učení v oblasti přípravy na práci s CNC stroji
 • zvýšení schopností a dovedností cílové skupiny
 • posílení informovanosti o nových vzdělávacích programech v dané oblasti
 • orientace v nových směrech v oblasti přípravy na práci s CNC stroji

Obsah projektu

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí spolupracuje s mnoha sociálním partnery, jedná se např. o úzkou spolupráci v zajištění odborných praxí ve firmách (např. pro žáky oborů Obráběč kovů a Nástrojař) a dostává se tak do přímého kontaktu s realitou v těchto společnostech. Při návštěvách zástupců školy v konkrétních firmách a jejich provozech a při jednáních kolegia ředitele školy se zástupci firem zjišťujeme, že tyto společnosti hledají pro své zaměstnance vhodnou metodu vzdělávání pro obsluhu nových špičkových strojů. Vzhledem k tomu, že tento kontakt je intenzivní, dokážeme konkretizovat problémy a mezery ve vzdělání jejich pracovníků. Cílem projektu je vyřešení potřeby komplexního vzdělávacího programu zastřešujícího oblast přípravy cílové skupiny na obsluhu moderní techniky ve strojírenství, která v současné době v nabídce dalšího vzdělávání chybí, ačkoliv je v praxi požadována. Prioritním cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu, který by účastníkům dalšího vzdělávání rozšířil a doplnil jejich znalosti v dané oblasti. Problematiku CNC strojů jsme si zvolili, protože se jedná o technologii, která se v dnešní době stále častěji využívá při plnění progresivních úkolů ve strojírenských firmách. Vzdělávací program navazuje na ŠVP pro obory Obráběč kovů (kód 23-56-H/01) a Nástrojař (kód 23-52-H/01).

Webové stránky projektu naleznete na adrese https://sites.google.com/a/isscopvm.cz/modernitrendyvestrojirenstvi/

Aplikace současných vědeckých poznatků v moderním stravování

Informace o projektu Aplikace současných vědeckých poznatků v moderním stravování

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: 7.3
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Cíl a obsah projektu

Cílem projektu je zajištění dostatečného množství informací a nových poznatků reflektujících výsledky současného vědeckého výzkumu z oblasti hygieny a ochrany zdraví. Projekt je určen pro velkou skupinu nově nastupujících pracovníků bez předcházející kvalifikace, zároveň však také pro stávající pracovníky k doplnění dalšího vzdělání. V projektu chceme dosáhnout zkvalitnění úrovně veřejného stravování, zvýšení kvality života, větší ochrany zdraví a eliminaci zdravotních rizik z alimentárních nákaz.
Cíle projektu chceme realizovat kombinací klasických výukových metod a e-lerningového studia. Proškoleno bude 270 účastníků dalšího vzdělávání a vytvořeny 2 nové vzdělávací moduly. Plánované aktivity bude realizovat realizační tým. Vedoucím lektorem a zároveň garantem zodpovědným za kvalitu bude MVDr. Janovská Kateřina, ředitelka Státního zdravotního ústavu ve Vsetíně.
Rozpočet projektu celkem: 6 454 853,44
Webové stránky projektu naleznete na adrese: https://sites.google.com/a/isscopvm.cz/hygiena/

Střední školou bez problémů

Informace o projektu Střední školou bez problémů

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.2
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/04.0002

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšit rovné příležitosti studentů školy se speciálními vzdělávacími potřebami ke studiu ve Zlínském kraji. Projekt je primárně určen studentům s poruchami chování a následně i specifickými poruchami učení.
Tito studenti narušují kázeň ve třídě, zhoršují spolužákům a pedagogům optimální podmínky pro předávání informací. Proces učení je těmito studenty narušován a efektivita výuky studia klesá u všech studentů. Pedagogové budou proškolení o problematice chování předními odborníky. Pomocí metody Krátké intervence budou moci uplatňovat nové praktické postupy,které povedou k rozpoznání míry problémů a motivace jedince k aktivní nápravě.
Tito studenti získají větší důvěru ve své schopnosti,a tím pozitivní motivaci k žádoucí změně.Plánované aktivity budou realizovat proškolení pedagogičtí pracovníci na dané škole. Nové, vhodné metodické postupy zaměřené na formované studenty zkvalitní a zefektivní výukový proces a umožní problematickým studentům integraci do třídy.

Webové stránky projektu naleznete na https://sites.google.com/a/isscopvm.cz/stredniskoloubezproblemu/

Projekt UNIV2 kraje

Představení projektu UNIV 2 kraje

Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ2k

O co usiluje projekt UNIV 2 KRAJE

Projekt se snaží zvýšit zapojení středních odborných škol do poskytování dalšího vzdělávání, a tak přispět k řešení jejich obtížné situace v době populačního poklesu, zároveň podpořit účast dospělých na dalším vzdělávání. Řešení všech uvedených problémů je celospolečenským zájmem.
Účast české dospělé populace na dalším vzdělávání je dlouhodobě neuspokojivá: Šetření Eurostatu z roku 2007 ukázalo, že česká dospělá populace se vzdělává poměrně skromně - ve 4 posledních týdnech před dotazováním se v ČR vzdělávalo pouze 5,7 % dospělých (věková kohorta 25 -64 let), zatímco ve „starých" zemích EU činila průměrná účast 11,3 %.
Počíná období výrazného poklesu populace vzdělávajících se na středních školách, dnes se věková kohorta 15-16letých pohybuje na úrovni kolem 125 -130 tisíc žáků v ročníku, během několika let klesne na 100 tisíc a po roce 2010 dokonce až téměř na pouhých 90 tisíc dětí. Pro řešení uvedené situace nelze použít běžně užívané redukce počtu škol, jedná se totiž i o zachování/nezachování oborové struktury.
Příprava na část dosud běžných kvalifikací nebude v počátečním vzdělávání v důsledku demografického poklesu zajištěna, přesune se do oblasti dalšího vzdělávání. Zdá se proto prozíravé zajistit, aby v oblasti dalšího vzdělávání působili odborně vybavení profesionálové - dosavadní vyučující těchto oborů - a aby pro tuto pedagogickou činnost byly využity stávající prostorové a materiální kapacity - tedy střední školy.
Pozvolna poroste počet obyvatel staršího věku: Česká populace stárne, se zvyšujícím se věkem se snižuje zaměstananost (z věkové skupiny 50-54letých je zaměstnáno 82 %; z věkové skupiny 60-64letých pouhých 21 % členů této skupiny). Účast členů věkové skupiny 50+ na dalším vzdělávání činí 32 % pro 50-59leté a 12 % pro 60-65leté. Přestože stárnoucí populace bude v průběhu let stále vzdělanější, a proto ochotnější k dalšímu vzdělávání, je nezbytné v předstihu „aktivovat populaci staršího věku tak, aby byla schopna úspěšně fungovat na moderním trhu práce v podmínkách společnosti vědění".

Cíle projektu

Obecný cíl projektu: proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.
Dílčí cíl 1:
Vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení:

 • motivovat školy, jejich PP a všechny další aktéry k proměně školy;
 • proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání - centra celoživotního učení; to vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy, nový způsob práce s klienty, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli;
 • vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol - center celoživotního učení; celkem vznikne 13 sítí škol;
 • prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných 3 250 učitelů škol zapojených do projektu.

Dílčí cíl 2:
Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu:

 • připravit 975 modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání , pilotně ověřit 325 z nich; programy budou reagovat na aktuální potřeby regionálního trhu práce i trhu vzdělávání a na aktuální vzdělávací potřeby jednotlivců či různých cílových skupin (např. 50 +);
 • podpořit při tvorbě programů dalšího vzdělávání ty, které umožní zachovat obory vzdělání, které nebudou pro nedostatek zájemců otevírány na úrovni počátečního vzdělávání, ale jejich absolventi budou vyhledáváni zaměstnavateli;
 • spolupracovat při přípravě a posuzování programů dalšího vzdělávání s relevantními zaměstnavateli či dalšími aktéry trhu práce (650);
 • vytvořit a rozvíjet informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání ;
 • podpořit informovanost všech obyvatel ČR o možnostech dalšího vzdělávání, přispět ke zvýšení jejich motivace k zapojení do dalšího vzdělávání.

Realizace na ISŠ - COP Valašské Meziříčí

Pavlůsek Petr Mentor projektu ppavlusek@isscopvm.cz
Kundrát Igor Metodik projektu ikundrat@isscopvm.cz

Vzdělávací program 1 - Obsluha a údržba technických zařízení

Ing.Tyšerová Jarmila, vedoucí týmu autorů VP1, jtyserova@isscopvm.cz
Riemer Oldřich, autor VP1, oriemer@isscopvm.cz
Koňař Václav, autor VP1, vkonar@isscopvm.cz
Ing.Steffek Petr, autor VP1, psteffek@isscopvm.cz

Vzdělávací program 2 - Gastronomie třetího tisíciletí

Mgr.Kolaříková Michaela, vedoucí týmu autorů VP2, mkolarikova@isscopvm.cz
Bc. Paprstkářová Marie, autor VP2, mpaprstkarova@isscopvm.cz
Mgr.Paprstkářová Lenka, autor VP2, lpaprstkarova@isscopvm.cz

Vzdělávací program 3 - IT a jazyky přínosem k zaměstnanosti

Ing.Burešová Ivana, vedoucí týmu autorů, iburesova@isscopvm.cz
Mgr.Nováčková Ivana, autor VP3, inovackova@isscopvm.cz
Mgr.Palacký Jan, autor VP3, jpalacky@isscopvm.cz

Lifelong learning programme

Informace o programu Lifelong learning programme

Název projektu: Mobility pro ECVET

Podrogram: Leonardo da Vinci

Typ aktivity: Mobilita

Cílová skupina: Leonardo IVT (Počáteční odborné vzdělávání)

Cíle a obsah projektu

Hlavním cílem projektu je testování Systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET), který je jednou z hlavních evropských priorit pro odborné vzdělávání v současnosti. Mobility žáků partnerských škol by měly ověřit, zda je možné výsledky učení daných jednotek učení přenášet a uznávat v rámci formálního vzdělávání mezi školami. Do projektu jsou zařazeni žáci 3. a 4. ročníků oboru chemik operátor. V rámci stáže absolvují žáci následující jednotky učení:

 • Oddělování a míchání látek
 • Určování vlastností látek
 • Mikroorganismy
 • Zkoumání biochemických látek
 • Volumetrie a gravimetrie
 • Výroba anorganických a organických látek

Bližší informace také na http://www.naep.cz

 

ROZVOJ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VE ŠKOLÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE

Naše škola se jako partner účastní aktivit projektu

ROZVOJ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VE ŠKOLÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE

CZ.1.07/3.2.03/01.0012
1.12.2010 - 30.11.2012

Příjemce a realizátor projektu: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Cílem projektu je vytvoření 16 vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje. Obsahy programů se budou vztahovat k dílčím či úplným kvalifikacím dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). V rámci činnosti školy budou vytvořeny tyto vzdělávací programy:

 • Chemik laborant
 • Řezník uzenář - hygienicko sanitární činnosti

V rámci realizace projektu bude proškoleno celkem 48 osob z partnerských škol v problematice andragogiky, tvorby a evaluace vzdělávacích programů dle NSK, legislativy týkající se uznávání celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Výstupem projektu bude také analýza nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých v regionu a následné vytvoření sítě spolupracujících subjektů na poli dalšího vzdělávání.

Aktuality & novinky

Galerie obsahuje celkem 6 fotek | Zobrazit všechny fotky
Náhodný výběr fotek z kategorie Loga projektů. Pro zobrazení celé galerie klikněte zde.
Logo ESF Logo MŠMT Logo OP Vlajka EU

 
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazyková zkoušky Valašské Meziříčí

Palackého 49
75701 Valašské Meziříčí
571 685 222
posta@isscopvm.cz

Vše o škole
Studijní obory
Další vzdělávání
Fotky a videa
Domov mládeže
Jazyková škola