Integrovaná střední škola - Valašské Meziříčí


Rychlé odkazy: Mapa stránek Facebook Novinky RSS Textová verze stránky

English Deutsch Stránky v češtině
Aktuálně: Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019
 

Slavností pasování 1. ročníků - 09.2012

GASTRO JUNIOR NOWACO CUP 2009

Pomaturitní studium 2007/2008

Více fotek najdete v fotogalerii.

Informace o GDPR na škole

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, IČO: 00851574, je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole,
 2. zajištění středního vzdělávání,
 3. zajištění odborného výcviku, odborné praxe,
 4. jazykové vzdělávání,
 5. svářečská škola,
 6. další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 7. vzdělávací program Erasmus+, Leonardo da Vinci, aj.
 8. poskytování poradenských služeb v Intervenčním centru,
 9. ubytování žáků školy v Domově mládeže,
 10. ubytování cizích osob za úplatu,
 11. zajištění školního stravování,
 12. evidence čtenářů školní knihovny,
 13. výběrová řízení na zaměstnance,
 14. pracovněprávní a mzdová agenda,
 15. evidence uchazečů o zaměstnání,
 16. evidence úrazů,
 17. ochrana majetku a osob,
 18. prezentace příspěvkové organizace,
 19. organizace zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů aj.,
 20. projekty, žádosti o dotace,
 21. vedení účetnictví,
 22. smlouvy a objednávky služeb,
 23. profesní kvalifikace.

Informace o zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým byla jmenována: Monika Rejdová, DiS.

Telefon: 734 418 166

e-mailová adresa: poverenec.oou@isscopvm.cz


 
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazyková zkoušky Valašské Meziříčí

Palackého 49
75701 Valašské Meziříčí
571 685 222
posta@isscopvm.cz

Vše o škole
Studijní obory
Další vzdělávání
Fotky a videa
Domov mládeže
Jazyková škola